Навчальні посібники І.М. Пістунова

Написати листа І.М.Пістунову

  1. Пістунов І.М. Управління ризиками. - Дніпропетровськ, РВК НГАУ, 2001. - 76 с.
  2. Пістунов І.М. Методичні вказівки з самостійної підготовки студентів напрямів 0501,0502 по дисципліні «Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів». - Дніпропетровськ, НГАУ, 2001. - 63 с.
  3. Пістунов І.М. Збірник задач для самостійного вирішення студентами спеціальності 0501,0502 по дисципліні «Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів». – Дніпропетровськ, РВК НГАУ, 2002.- 14с.
  4. Пістунов І.М. Актуарні розрахунки: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ, РВК НГУ,. 2004. - 164 с.
   Лабораторні роботи та таблиці смерності в Excel
  5. Пістунов І.М. Лобова Н.В. Теорія ймовірності та математична статистика для економістів. З елементами електронних таблиць: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2005. -110с.
  6. Пістунов І.М., Мінакова О.П. Комп'ютерні мережі та комунікації: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2005. - 123 с.
  7. Пістунов І.М., Мінакова О.П. Інформаційні системи в економіці та державному управлінні: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2004. - 222 с.
  8. Пістунов І.М. Технології комп'ютерного перекладу: Навчальний посібник. - Д.: НГУ, 2005. - 95 с. гриф МАП України ( Лист МАП України № 18-128-13/1131 від 05.08.2008 р. )
  9. Пістунов І.М., Овсієнко А.М. Комп'ютерні мережі у вільному програмному забезпеченні: Навчальний посібник. - Д.: НГУ, 2006. - 95 с.
  10. Полінський О.М., Пістунов І.М. Границі, Аналітична геометрія, диференціальне числення з розрахунками на комп'ютері: Навчальний посібник. - Д.: НГУ, 2005. - 199 с.
  11. Полінський О.М., Пістунов І.М. Функції декількох змінних, інтегральне числення, диференційні рівняння з розрахунками на комп'ютері: Навчальний посібник. - Д.: НГУ, 2005. - 207 с.
  12. Пістунов І.М. Комп’ютерні мережі для спеціалістів з економічної кібернетики: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НГУ, 2005.– 125 с гриф МОН України ( Лист МОН України Лист №1/11-11374 від 14.12.2010.)
  13. Полінський О.М., Пістунов І.М. Елементарна математика. Лінійна та векторна алгебра з розрахунками на комп'ютері: Навчальний посібник. -Д.: НГУ, 2006.-157с.
  14. Пістунов І.М., Пістунова К.І. Оптимальні рішення в інвестиційному проектуванні : Навч. посібник. - Д.: НГУ, 2007.- 108 с.
  15. Пістунов І.М. Інвестиційне проектування : Завдання на лабораторні роботи
  16. Економічна інформатика: Навч. посібник/ Є.В. Кочура, Р.І. Лєпа, І.М. Пістунов, Т.В. Борщ, Ю.І. Рогов. - Дніпропетровськ: Освіта і наука, 2008.- 324 с.
  17. Пістунов І.М., Борщ Т.В. Матеріали методичного забезпечення дисципліни «Інформаційний менеджмент» - Д.: НГУ, 2007.- 87 с.
  18. Пістунов І.М., Пашова Т.М., Мороз С.І. Комп'ютерні мережі та WEB-дизайн: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – 201 с. гриф МОН України ( Лист МОН України № 14/18-1-2126 від 30.11.2007 р.) , ІІ місце в номінації «Навчальні посібники» VII обласного міжвузівського Конкурсу-2008 на «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання» (Грамота фонду «Соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей» від 22.10.2008 р.)
  19. Пістунов І.М., Антонюк О.П., Турчанінова І.Ю. Кластерний аналіз в економіці: Навч. посібник – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2008.– 84 с.    (Електронне видання)
  20. Пістунов І.М., Турчанінова І.Ю., Антонюк О.П. Методи прийняття управлінських рішень в економіці: Навч. посібник – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2008.– 120 с.     (Електронне видання)
  21. Пістунов І.М. Методологія наукових досліджень. Конспект лекцій. - 2008.     Запитання до іспитів з ОНД     Індивідуальні завдання з ОНД
  22. Пістунов І.М. Теоретичні основи кібернетики. Конспект лекцій. - 2008.
  23. Інформатика для менеджерів:Навч. посібник/ Є.В. Кочура, І.М. Пістунов, М.А. Демиденко, В.А. Нецветаєв, С.Я. Фрідман, Є.М. Логачов, Т.В. Борщ. – Дніпропетровськ: Освіта і наука, 2008.– 304 с.
  24. Пістунов І.М.Проектування інформаційних систем: Навч. посібник – Д.: Національ-ний гірничий університет, 2008. – 71 с.
  25. Пістунов І.М. Економічна кібернетика: Навч. посібник.– Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – 154 с. (Для студентів заочного факультету)
  26. Пістунов І.М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах: Навчальний посібник/ І.М. Пістунов,, Т.В. Борщ. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2011. – 218 с. гриф МОН України (Лист МОН України №1/11-9767 від 18.06.2012.)
  27. Пістунов І.М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах: Навчальний посібник/ І.М. Пістунов,, Т.В. Борщ. – К.: "Центр учбової літератури", 2013. – 234 с.
  28. Пістунов І.М. Дипломування. Бакалавр, спеціаліст, магістр : Методичні вказівки.– Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – 63 с.
  29. Пістунов І.М. Економічна кібернетика [Електронний ресурс]: навч. посіб. / І.М. Пістунов ; Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Видання друге, виправлене й доповнене. – Д. : НГУ, 2014. – 215 с.
   Сертифікат ДВНЗ "НГУ"
  30. Пістунов І.М. Безпека електронної комерції [Електронний ресурс]: навч. посібн. / І.М. Пістунов, Є.В. Кочура ; Нац. гірн. ун–т. – Електрон. текст. дані. – Д. : НГУ, 2014. – 125 с. Гриф МОН України (№1/11-6641 від 06.05.14)
   Сертифікат ДВНЗ "НГУ"
  31. Пістунов І.М. Нейромережеві технології економіці та фінансах з розрахунками на комп’ютері [Електронний ресурс]: навч. посібн. / І.М. Пістунов, О.П. Антонюк ; Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Д. : НГУ, 2014. – 125 с.
   Сертифікат ДВНЗ "НГУ"
  32. Пістунов І.М. Чисельні методи: Навч. посібник. [Електронне видання] / І.М. Пістунов ; Нац. гірн. ун–т. – Електрон. текст. дані. – Д. : НГУ, 2014. – 38 с.
   Сертифікат ДВНЗ "НГУ"
  33. Пістунов І.М. Визначення та управління фінансово-економічними ризиками [Електронний ресурс]: навч. посібн. / І.М. Пістунов, М.І. Пістунов; Нац. гірн. ун–т. – Електрон. текст. дані. – Д. : НГУ, 2015. – 180 с.
   Виписка з протоколу №9 Вченої Ради ДВНЗ "НГУ"
  34. Пістунов І.М. Фінансово-економічні розрахунки на персональному комп’ютері. [Електронний ресурс]: Навч. посібник/ І.М. Пістунов, І.С. Попова/ М-во освіти і науки України; Нац. Гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2017. – 124 с. Режим доступу: http://pistunovi.inf.ua/ FERPC.pdf (дата звернення: 17.06.2017). – Назва з екрана.
   Виписка з протоколу №20 Вченої Ради ДВНЗ "НГУ"
  35. Пістунов І.М. Електронна економіка. Том 1. Криптовалюта. Big Data [Електронний ресурс]: Навч. посібник/ І.М. Пістунов, О.П. Антонюк – / М-во освіти і науки України; Нац. Гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2017. – 133 с. Режим доступу: http://pistunovi.inf.ua/EE_KC_BD.pdf (дата звернення: 17.12.2017). – Назва з екрана.
   Виписка з протоколу №20 Вченої Ради ДВНЗ "НГУ"
  36. Пістунов І.М. ЕЛЕКТРОННА ЕКОНОМІКА. Том 2. Електронний менеджмент [Електронний ресурс]: Навч. посібник/ І.М.Пістунов. – Дніпро: Державний ВНЗ «НГУ», 2017. – 135 с.
   Виписка з протоколу №2 Вченої Ради ДВНЗ "НГУ"
  37. Пістунов І.М.Збірник індивідуальних завдань для дисциплін «Обґрунтування господарських рішень і оцінка ризику» [Електронний ресурс]: Навч. посібник/ І.М. Пістунов. – Дніпро: Державний НТУ «ДП», 2019. – 25 с. Режим доступу: http://pistunovi.inf.ua/ OBG_GOSP_RiIII_TASK.pdf
  38. Пістунов І.М.Моделі економічного зростання [Електронний ресурс]: Навч. посібник. / І.М. Пістунов; Нац. гірн. ун–т. – Електрон. текст. дані. – Д.: НТУ «ДП», 2019. – 113 с. – Режим доступу: http://pistunovi.inf.ua/MEG.pdf (дата звернення: 17.11.2019). – Назва з екрана
  39. Пістунов І.М. Конспект лекцій з дисципліни «Економічна математика» [Електронний ресурс]/І.М. Пістунов. – Дніпро: Державний НТУ «ДП», 2018. – 74 с. – Режим доступу: http://pistunovi.inf.ua/K_L_EM.pdf (дата звернення: 17.06.2019). – Назва з екрана
  40. Пістунов І.М, Антонюк о.п. Логічні та математичні основи критичного мислення. Навч. посібник. [Електронний ресурс] – Дніпро: Державний НТУ «ДП», 2019. – 171 с. – Режим доступу: http://pistunovi.inf.ua/OKM.pdf (дата звернення: 01.09.2020). – Назва з екрана
  41. Пістунов І.М. Збірник індивідуальних завдань для дисциплін «Моделювання економічної динаміки» [Електронний ресурс]: Навч. посібник/ І.М. Пістунов. – Дніпро: Державний НТУ «ДП», 2020. – 28 с. Режим доступу: http://pistunovi.inf.ua/ M_E_D_Ind_Task_IIiCTYHOB.pdf (дата звернення: 26.09.2020). – Назва з екрана.
  42. Пістунов І.М. Збірник індивідуальних завдань для дисциплін «Методи та моделі підтримки прийняття рішень» [Електронний ресурс]: Навч. посібник/ І.М. Пістунов. – Дніпро: Державний НТУ «ДП», 2020. – 28 с. Режим доступу: http://pistunovi.inf.ua/ MMSD_TASK.pdf (дата звернення: 12.11.2020). – Назва з екрана.
  43. Пістунов І.М. Економіко-математичні методи та задачі : метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка» [Електронний ресурс]: Навч. посібник/ І.М. Пістунов. – Дніпро: Державний НТУ «ДП», 2020. – 12 с. Режим доступу: http://pistunovi.inf.ua/ EMMM_kurs.pdf (дата звернення: 31.12.2020). – Назва з екрана.
  44. Пістунов І.М. Економіко-математичні методи та задачі: метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 051 «Економіка» [Електронний ресурс]: Навч. посібник/ І.М. Пістунов. – Дніпро: Державний НТУ «ДП», 2020. – 49 с. Режим доступу: http://pistunovi.inf.ua/ EMMM_lab.pdf (дата звернення: 31.12.2020). – Назва з екрана.
  45. Пістунов І.М. Економетрика: метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 051 «Економіка» / уклад. І.М.Пістунов. – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – 16 с.
  46. Пістунов І.М. Моделювання бізнес процесів [Електронне видання]: навчальний посібник / І.М. Пістунов Електрон. текст. дані. – Д.: НТУ «ДП», 2021. – 147 с. – Режим доступу: http://pistunovi.inf.ua/MOD_BIZ_IIPOU.pdf (дата звернення: 01.02.2021). – Назва з екрана.
  47. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра зі спеціальності 051 Економіка (для студентів всіх форм навчання) / Укл.: І.М. Пістунов, О.М. Ащеулова, Д.В. Кабаченко, О.Ю. Чуріканова. Дніпро : НТУ «ДП», 2021. 86 с.
  48. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра зі спеціальності 051 Економіка (для студентів всіх форм навчання) / Укл.: І.М. Пістунов, О.М. Ащеулова, Д.В. Кабаченко, О.Ю. Чуріканова. Дніпро : НТУ «ДП», 2021. 86 с. ===
  49. Пістунов І.М. Economic cybernetics : навч. наоч. посіб. / І.М. Пістунов. – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 65 с.
  50. Пістунов І.М. Economical statistic : навч. наоч. посіб. / І.М. Пістунов. – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 35 с.
  51. Пістунов І.М. Project of investment: навч. наоч. посіб. / І.М. Пістунов. – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 32 с.
  52. Пістунов І.М. Economic Modeling: навч. наоч. посіб. / І.М. Пістунов. – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 39с.
  53. Пістунов І.М. Probability Theory And Base of Mathematical Statistics : навч. наоч. посіб. / І.М. Пістунов. – Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 41 с.
  54. Пістунов І.М. Електронна економіка. Том 3. Електронна бухгалтерія [Електронний ресурс]: Навч. посібник/ І.М. Пістунов. – Дніпро: НТУ «ДП», 2022. – 249 с. Режим доступу: http://pistunovi.inf.ua/EE_EC.pdf (дата звернення: 17.05.2022). – Назва з екрану.
  55. Пістунов І.М. Інформаційні технології в менеджменті: метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Дніпро: НТУ «ДП», 2022. 28 с.
  56. Пістунов І.М., Турчанінова І.Ю. Економіко-математичні методи та моделі: метод. рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 051 «Економіка» [Електронний ресурс], Дніпро: НТУ «ДП», 2023. 44 с. URL: http://pistunovi.inf.ua/EMMM_pract.pdf (дата звернення: 17.01.2023).
  57. Пістунов І.М. Моделювання економіки: метод. рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 051 «Економіка» [Електронний ресурс], Дніпро: НТУ «ДП», 2023. 43 с. URL: http://pistunovi.inf.ua/IIiCTYHOB_Mo_Ek.pdf (дата звернення: 18.01.2023).
  58. Пістунов І.М., Приходченко О.Ю. Теорія ймовірності та математична статистика для економістів: навч. наоч. посіб. Дніпро : НТУ «ДП», 2023. 48с. URL: http://pistunovi.inf.ua/TI_ma_MC.pptx (дата звернення: 18.01.2023).
  59. Пістунов І.М. Моделі економічного зростання: навч. наоч. посіб. Дніпро : НТУ «ДП», 2024. 44 с.
  60. Пістунов І.М. Моделювання економіки: навч. наоч. посіб. Дніпро : НТУ «ДП», 2024. 40 с.
  61. Пістунов І.М. Економіко-математичне моделювання: навч. наоч. посіб. Дніпро : НТУ «ДП», 2024. 34 с.
  62. Пістунов І.М. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. наоч. посіб. Дніпро : НТУ «ДП», 2023. 65 с.
  63. Пістунов І.М. Економетрика: навч. наоч. посіб. Дніпро: НТУ «ДП», 2024. 36 с.
  64. Нейронні мережі в моделюванні економічних систем: метод. рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 051 «Економіка» / уклад. І.М. Пістунов. – Дніпро: НТУ «ДП», 2023. – 17 с.
  65. Пістунов І.М., Турчанінова І.Ю. Теорія ймовірності та математична статистика для економістів. З елементами електронних таблиць: Електр. Навч. Посібн. Дніпро: НТУ «ДП», 2023. 174 с.
  66. Пістунов І.М., Кабаченко Д.В. Накладка. Інвойс. Договір. Контракт: навч. посібник. Дніпро : НТУ «ДП», 2023. – 309 с. Режим доступу: http://pistunovi.inf.ua/NIDC.pdf (дата звернення: 06.02.2023).
  67. Пістунов І.М. Нейронні сітки та їх застосування навч. наоч. посіб. Дніпро : НТУ «ДП», 2024. 28 с.
  68. Пістунов І.М. Оптимальне інвестування. навч. наоч. посіб. Дніпро : НТУ «ДП», 2024. 45 с.
  69. Мова програмування Pyton: метод. рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 051 «Економіка» / уклад. І.М. Пістунов. – Дніпро: НТУ «ДП», 2024. – 25 с.
  70. Пістунов І.М. Збірник індивідуальних завдань для дисциплін «Економіко-математичне моделювання [Електронний ресурс]: Навч. посібник/ І.М. Пістунов. – Дніпро: Державний НТУ «ДП», 2024. – 79 с.
  71. Тлумачний словник зі спеціальності 051 Економіка/ упоряд.: І.М. Пістунов, Д.В. Кабаченко, О.Ю. Приходченко, М.А. Демиденко, О.Ю. Чуріканова, І.Ю. Турчанінова, О.П. Денисенко/під ред. І.М. Пістунова. Дніпро: НТУ «ДП», 2024. 202 с.
  72. Пістунов І.М. Корпоративний фінансовий менеджмент: навч. наоч. посіб. Дніпро : НТУ «ДП», 2024. 55 с.
  73. Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни «Корпоративний фінансовий менеджмент» / Автор: І.М.Пістунов. Дніпро: НТУ ДП, 2024. 50 с.
  74. Пістунов І.М. Основи прийняття фінансових рішень. навч. наоч. посіб. Дніпро : НТУ «ДП», 2024. 24 с.
  75. Аналіз даних з використанням Python. Методичні рекомендації до проведення практичних занять за спеціальністю 051 «Економіка» (спеціалізація «Інвестиційна економіка») для студентів всіх форм навчання / Антонюк О.П., Пістунов І.М. НТУ «ДП», 2024. 14 с.
  76. Пістунов І.М., Приходченко О.Ю. Економетрика. З розрахунками на Excel: Навч. Посібн. Дніпро: НТУ «ДП», 2024. 221 с.

  ======================================================================================

  МАТЕМАТИКА. ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.
      Домашнє завдання №1
      Домашнє завдання №2
      Домашнє завдання №3


      Формули, необхідні для підготовки до ВНЗ


      Програма підготовки до ВНЗ з математики

  ФІЗИКА. ПІДГОТОВЧІ КУРСИ.


      Формули, необхідні для підготовки до ВНЗ


      Програма підготовки до ВНЗ з фізики