Список опублікованих у фахових виданнях робіт І.М. Пістунова з економічних наук

Написати листа І.М.Пістунову

 1. Пістунов І.М., Пістунов М.І. Моделювання періодичних процесів в економіці/Економіка: проблеми теорії та практики. – Вип.. 135.– ДНУ: 2001. С. 204-207.
 2. Пістунов І., М. Пістунов М.І. Побудова оптимального балансу на підставі фінансових коефіцієнтів/ Економіка: проблеми теорії та практики. -Вип.. 185, том. III.- Д.: ДНУ: 2003.- С.593-599.
 3. Пістунов І.М. Побудова оптимального балансу на підставі фінансових коефіцієнтів/ Економіка: проблеми теорії та практики. - Вип.. 185, том.ІІІ.- ДНУ: 2003. - С.593-599.
 4. Пістунов І.М. Корпоративна функція корисності/ Економіка: проблеми теорії та практики. - Вип.. 186, том. III.- Д.: ДНУ: 2003. - С.751-756.
 5. Пістунов І.М. Стохастична V-модель управління підприємством з високим рівнем природного ризику/ Економіка: проблеми теорії та практики. - Вип.. 189, том.У.- Д.: ДНУ: 2004. - С.1530-1535.
 6. Пістунов І.М. Обґрунтування критерію вибору інвестиційного проекту в умовах ризикованої економічної ситуації/ Держава та регіони. - №3. -ЗІДМУ: 2003. - С.31-34.
 7. Пістунов І.М., Пістунов М.І. Побудова оптимального балансу/ Економічний вісник НГУ. - №2. - 2003. - С.129-133.
 8. Пістунов І.М., Ситников В.В. Дослідження межі існування оптимальних рішень для портфеля Марковіца/ Економічний вісник НГУ. - №4. - 2003. С.114-119.
 9. Пістунов І.М., Чухлєбова М.В. Аналіз відповідності моделей банкрутства економічним умовам Дніпропетровського регіону/ Економіка: проблеми теорії та практики. - Вип.. 200, том. II.- Д.: ДНУ: 2005. - С.313-319.
 10. Пістунов І.М. Застосування нейроних сіток до моделювання економічних процесів// Економічний вісник НГУ. -№2. - 2005. - С. 120-126.
 11. Бойко В.І, Пістунов І.М., Пашкевич М.С. Оптимізація дебіторської заборгованості підприємства в ринкових умовах України/ Науковий вісник НГУ. - №7, 2006. - С. 99-104.
 12. Пістунов І.М., Чухлєбова М.Л. Розробка моделей банкрутства для підприємств оптово-роздрібної торгівлі Дніпропетровського регіону/ Науковий вісник НГУ. - №2, 2007. - С. 85-87.
 13. Пістунов І.М., Кощєєв А.С. Застосування інформаційних технологій для визначення оптимального складу банківських послуг/ Науковий вісник НГУ. - №3, 2007. - С. 93-97.
 14. Пістунов І.М., Плінська О.В. Оптимізація міжбанківських трансакцій/ Науковий вісник НГУ. - №5, 2007. - С. 90-93.
 15. Пістунов І.М., Мазуренко Д. С. Оптимальний перерозподіл виробничих обов'язків співробітників обслуговуючого підприємства / Науковий вісник НГУ. - №5, 2007. - С. 90-93.
 16. Пістунов І.М., Грицюк В.О. Оптимальний перерозподіл об'єктів оренди / Науковий вісник НГУ. - №6, 2007. - С. 89-92.
 17. Пістунов І.М., Авраменко С.В. Оптимальний вибір маркетингових заходів/ Науковий вісник НГУ. - №7, 2007. - С. 88-91.
 18. Пістунов І.М., Жирютіна О.О. Оптимізація витрат на придбання палива підприємства, яке генерує електроенергію / Науковий вісник НГУ. - №8, 2007.- С. 90-93.
 19. Пістунов І.М., Бойко В.І, Пашкевич М.С. Розширення виробництва і реалізації продукції підприємства під впливом дебіторської забор-гованості//Економіка: проблеми теорії і практики. – Вип.. 230, т.ІІ, 2007. – С.389-398
 20. Пістунов І.М., Чорнобаєв В.В. Дослідження зв’язку факторів мотивації інноваційної та інвестиційної діяльності підприємни-цьких структур в Дніпропетровській області//Економіка: проблеми теорії і практики. – Вип.. 231, т.ІХ, 2007. – С.1922-1931
 21. Пістунов І.М., Пашкевич М.С. Розробка економіко-математичної моделі компенсації дебіторської заборгованості періодичним приростом виробництва//Економіка розвитку. – №4(44), 2007. – С.100-102.
 22. Пістунов І.М., Чорнобаєв В.В. Багатофакторна модель управління інновіційною діяльністю//Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. – №1(19), 2008. – С.157-163
 23. Пістунов І.М., Ручаєвський Д.О. Обгрунтування факторів формування заробітної плати логістиків методами експертних оцінок// Вісник академії митної служби України. – №3(39), 2008. – 32-41.
 24. Пістунов І.М., Ручаєвський Д.О. Формування моделі обчислення середньої заробітної плати шляхом регресійного аналізу даних/Економіка: проблеми теорії і практики. – Вип.. 241, т.ІІІ, 2008. – С.602-608.
 25. Пістунов І.М.,Полінський О.М. Економічний аналіз наслідків демографічного спаду на фінансову складову функціонування ВНЗ/Науковий вісник НГУ. - №4, 2008. - С. 94-98.
 26. Пістунов І.М., Чуріканова О.Ю. Застосування нейроних мереж у визначенні оптимальних об’ємів інвестування вугільних шахт України. // Економіка: проблеми теорії і практики. –2008. –том 3. –випуск 242. – С. 726-732.
 27. Пістунов І.М., Чуріканова О.Ю. Аналіз впливу на інвестиційну діяльність та прибутковість шахт техніко-економічних характеристик вугілля //Економіка: проблеми теорії та практики. –2008. – том 4. –випуск 240. – С. 1013-1019.
 28. Пістунов І.М., Ручаєвський Д.О. Методика розрахунку заробітної плати логістиків в умовах ринкового господарювання на Україні//Економіка: проблеми теорії та практика №246–Т.IV–Дніпропетровськ, ДНУ,2009–с. 895-899
 29. Пістунов І.М., Луговська О.Ю. Економіко-математична прогнозуюча модель розрахунку оптимальних посівів зернових культур// Економіка: проблеми теорії та практика №249–Т.ІІ–Дніпропетровськ, ДНУ,2008–с. 288-294
 30. Пістунов І.М., Пістунов М.І. Визначення ліміту кредитування агропідприємств з урахуванням показників кредитора та позичальника // Економіка: проблеми теорії і практики. –2009. –том V. –випуск 252 – С. 1353-1359.
 31. Пістунов І.М., Пістунов М.І. Визначення міри ризикованості при розрахунку ліміту товарного кредиту агропідприємств // Економіка: проблеми теорії і практики. –2009. –том І. –випуск 253 – С. 134-138.
 32. Васильєва Н.К., Пістунов І.М., Пістунов М.І. Оцінка термінів ліквідності продукції для забезпечення повернення кредитів сільськогосподарськими підприємствами// Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. –2009. –№3(4). – С. 80-84.
 33. Пістунов І.М., Пилипенко Ю.І. Технологічна система суспільства: сутність та методологічні підходи до її моделювання// Економіка: проблеми теорії і практики. –2009. –том ІХ. –випуск 256 – С. 2288-2295.
 34. Пістунов І.М., Пістунов М.І. Приведення розрахунку ліміту позичальника до поняття тимчасової вартості грошей// Економіка: проблеми теорії і практики. –2010. –том І. –випуск 260 – С. 60-66.
 35. Пістунов І.М., Пістунов М.І. Дисконтування вартості різних видів продукції сільського господарства// Економіка: проблеми теорії і практики. –2010. –том IV. –випуск 261 – С. 1028-1040.
 36. Пістунов І.М., Пилипенко Ю.І. Технологічний розвиток та його відображенння в оптимізаційному моделюванні// Економіка: проблеми теорії і практики. –2009. –том VІ. –випуск 261 – С. 1414-1418.
 37. Пістунов І.М., Бєлкіна І.А. прогнозування обсягів експорту безшовних труб на 2010 рік// Економіка: проблеми теорії і практики. –2010. –том ІІ. –випуск 261 – С. 414-418.
 38. Пістунов І.М. Розрахунок коефіцієнта коректування нетто-ставок в безризиковому страхуванні// Науковий вісник НГУ. - №4, 2010. - С. 145-147.
 39. Пістунов І.М.Застосування методів математичної статистики та прикладної математики в економічному аналізі/Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку: кол. монографія/Під заг.ред. А.О.Задої.- Дніпропетровськ:Державний ВНЗ "НГУ", 2010. – С. 91-120.
 40. Пістунов І. М. Аналіз захворюваності населення у м. Кривий Ріг, спричиненої екологічними факторами, та розрахунок витрат на лікування /І. М. Пістунов, О. П. Антонюк // Науковий вісник НГУ – Дн.: Державний ВНЗ «НГУ», 2011. – № 1. – С. 107-112.
 41. Пістунов І. М. Витрати на лікування населення м. Кривий Ріг як складова платежу «Збір за забруднення навколишнього природного середовища»/ І. М. Пістунов, О. П. Антонюк // Науковий вісник НГУ – Дн.:Державний ВНЗ «НГУ», 2011. – № 4. – С. 126-132.
 42. Пістунов І. М. Апроксимація залежності кількості хворих від обсягів вмісту забруднюючих речовин у водному середовищі м. Кривий Ріг /І. М. Пістунов, О. П. Антонюк // Науковий вісник НГУ – Дн.: Державний ВНЗ «НГУ», 2011. – № 5. – С. 143-148.
 43. Пістунов І. М. Нечітка кластеризація показників забруднення стічних шахтних вод / І. М. Пістунов, О.П. Антонюк // Економіка: проблеми теорії та практики – Дн.: ДНУ, 2009. – № 251, т. 6. – С.1535-1540.
 44. Пістунов І. М. Один із методів диверсифікації тимчяасово вільного капіталу підприємств /І. М. Пістунов, А,І.Ткачова// Науковий вісник НГУ – Дн.: Державний ВНЗ «НГУ», 2012. – № 1. – С. 127-131 Scopus
 45. Чуріканова О.Ю. Оптимальне інвестування вуглевидобувних підприємств: Монографія/ О.Ю. Чуріканова, І.М. Пістунов – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет 2013. – 116 с.
 46. Антонюк О.П. Прогнозування обсягів економічного відшкодування наслідків техногенного забруднення криворізького регіону: Монографія/ О.П.Антонюк, І.М. Пістунов. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2013. – 118 с
 47. Пістунов І. М. Удосконалення математичних методів прогнозування аварій на вугільних шахтах /І. М. Пістунов, О.Ю.Чуріканова// Економічний чавсопис ХХІ. – № 5-6(1), 2013. – С. 96-99 EBESCOhost, Index Copernicus, Urich's Periodicals Directory, Central and Eastern Online Library, GESIS Knolige Base on Social Science Eastern Europe, Российскимй индекс научного цитирования (РИНЦ)
 48. Антонюк О.П. Прогнозирование финансовой компенсации загрязнения природной среды : Монография / О.П.Антонюк, И.Н. Пистунов ; М-во. освіти і науки України, Нац. гірн. у-нт. – Saarbrucken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing , 2014. – 152 c.
 49. Пістунов І.М . Економічна ефективність надрокористування на шахті, що планується до закриття / І.М. Пістунов, О.О. Марченко // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – Донецьк: Український культурологічний центр, 2013. – №6 (126). – С. 136-142.
 50. Чуріканова Е.Ю. Обеспечение финансовой безопасности угольных шахт через инвестирование / Е.Ю. Чуріканова, И.Н. Пистунов ; М-во. освіти і науки України, Нац. гірн. у-нт. – Saarbruken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing , 2014. – 169 c.
 51. Пістунов І.М. Визначення ймовірності неповернення кредиту особами, що не мають кредитної історії / І.М. Пістунов, М.І. Пістунов // Економічний вісник НГУ. – №2, 2014. – С. 101 - 108.
 52. Пістунов І.М. Обеспечение устойчивого развития горнодобывающего предприятия : Монография / И.Н. Пистунов, М.С. Пашкевич ; М-во. освіти і науки України, Нац. гірн. у-нт. – Saarbrücken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing , 2014. – 216 c.
 53. Пістунов І.М. Оптимізація плану закупівлі нового обладнання ПАТ «Шахтоуправління «Покровське»/ І.М. Пістунов, А.Г, Литвиненко//Потеннціал економічного розвитку країни: теорія і практика; колективна монографія у 2 т/ колектив авторів ДенНУЕНТ. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2014. - т.1. - С. 158 - 169.
 54. Пістунов І.М. Визначення рівня безпеки електронної комерції/ І.М. Пістунов//Науковий вісник НГУ/ - Дніпропетровськ: ДВНЗ "НГУ", 2015. - т.1. - С. 114 - 120.
 55. Пістунов І.М. Управління персоналом банку на підставі анкетування/ І.М. Пістунов, Ю.В.Каркач// ScienceRise/ - Полтава: НВП ПП «Технологічний Центр», 2015. - №2/3(7) - С. 43 - 46.
 56. Пістунов І.М. Формування портфелю замовлень машинобудівного підприємства з метою зменшення ризику упущеної вигоди /І.М. Пістунов, І.І.Цуркан//Технологический аудит и резервы производства/ - Полтава: НВП ПП «Технологічний Центр», 2015. - №4/5(24) - С. 72 - 75.
 57. Богач Д.С. Модель формування низькоризикового портфелю акцій на сучасних фінансових ринках /Д.С.Богач, І.М. Пістунов//Scientific Journal «ScienceRise/ - Полтава: НВП ПП «Технологічний Центр», 2016. - №3(20) - С. 30 - 35.
 58. Пістунов І.М. Удосконалення методики розрахунку преміювання робітників видобувних дільниць вугільних шахт /І.М. Пістунов, О.П. Пономаренко//Технологический аудит и резервы производства/ - Полтава: НВП ПП «Технологічний Центр», 2016. - №3/4(29) - С. 42 - 46.
 59. Пістунов І.М. Використання нейронних сіток для формування низькоризикової стратегії торгівлі на фінансових ринках/ І.М.Пістунов, Д.С.Богач // Актуальні проблеми економіки, – №9((183)),, 2016. – С. 401-408.
 60. Пістунов І.М. Розробка об’єктивного методу коректування заробітної платні начальників видобувних дільниць вугільних шахт /І.М. Пістунов, П.П. Пономаренко, О.П. Пономаренко? //Технологический аудит и резервы производства/ - Полтава: НВП ПП «Технологічний Центр», 2016. - №5/4(31) - С. 46 - 50.
 61. Ihor Pistunov. Useful examples optimal solution real financial and economic problems/Монографія / І.М. Пістунов ; М-во. освіти і науки України, Нац. гірн. у-нт. – Saarbrucken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing , 2017. – 242 c.
 62. Пістунов І.М. Корисні приклади оптимального вирішення реальних фінансово-економічних задач [Електронний ресурс]: Монографія. / І.М. Пістунов; Нац. гірн. ун–т. – Електрон. текст. дані. – Д.: НГУ, 2017. – 313 с. – Режим доступу: http://pistunovi.inf.ua/Useful.pdf (дата звернення: 17.02.2017). – Назва з екрана.
  Протокол №3 від 17.02.2017
 63. Alexey Ponomarenko, Ihor Pistunov. Mechanism of motivation of labor at extraction sites of coal mines/Монографія / О.П.Пономаренко, І.М. Пістунов ; М-во. освіти і науки України, Нац. гірн. у-нт. – Saarbrucken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing , 2017. – 201 c.
 64. Pistunov I. M. Integrated model of investment portfolio optimization/I. M.Pistunov, I. A.Bielkina // Економічний вісник НГУ – Дн.: Державний ВНЗ «НГУ», 2017. – № 2. – С. 81-85.
 65. Пістунов І.М. Економіко-математичний аналіз впливу іноземного інвестування в Україну на розвиток економіки/ І.М.Пістунов, М.Б.Колотило // Молодий вчений, – № 1 (53) січень, 2018 р. – С. 962-966.
 66. Pistunov I.M. Statistical and Wilson EOQ models conjunction for order quantity optimization/ I.M. Pistunov, I.A. Bielkina, O.Yu.Churikanova // Naukovyi Visnyk NHU – № 2, 2018 р. – Р. 163-168.
 67. Пістунов І.М. Економіко-математичне моделювання ефективності рекламної діяльності/ І.М. Пістунов, І.В. Тищенко// Глобальні та національні проблеми економіки. – №22, 2018. – С. 489-493.
 68. Пістунов І.М. Прогнозування інфляції в Україні на 2018 рік/ І.М. Пістунов, К.О. Удовицька// Глобальні та національні проблеми економіки. – №22, 2018. – С. 1058-1065.
 69. Ihor Pistunov, Oksana Antonyk. Financial aspects of the health of contaminated environments/Монографія / І.М. Пістунов, О.П. Антонюк ; М-во. освіти і науки України, Нац. техн. у-нт "Дніпровська політехніка". – Saarbrucken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 114 р.
 70. Ihor Pistunov, Olena CVhurikanova. Optimization of the neural model of investment/Монографія / І.М. Пістунов, О.Ю. Чуріканова ; М-во. освіти і науки України, Нац. техн. у-нт "Дніпровська політехніка". – Saarbrucken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 120 р.
 71. Dmitry Rukhayevsky, Ihor Pistunov. Wage Management of Logistics/Монографія / Д.О. Ручаєвський, І.М. Пістунов; М-во. освіти і науки України, Нац. техн. у-нт "Дніпровська політехніка". – Saarbrucken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 119 р.
 72. Пістунов І.М., Колотило М.Б. Управління виробництвом підприємства на базі виробничої функції Кобба-Дугласа / І.М.Пістунов, М.Б.Колотило// Сїхідна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2019. - №3(20). Режим доступу до ресурсу: http://easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2019
  Сертифікат публікації
 73. Пістунов І.М., Удовицька К.О. Розроблення оптимізаційної моделі фінансової стікості ПАТ "ДМК" / І.М.Пістунов, К.О.Удовицька // Інфраструктура ринку. - 2019. - вип. 31. Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua. - С. 808-814
 74. Тищенко І.В., Пістунов І.М. Оптимізація запасів підприємства за допомогою статистичного методу /І.В.Тищенко , І.М.Пістунов // Східна Європа: економіка, бізнес, управління. - 2019. - вип. 4(21). Режим доступу до ресурсу: http://www.easrernuerope-abm.in.ua. - С. 336-340
 75. Пістунов І.М. Оптимізація витрат на закупівлю деталей для ремонту обладнання на заводі «КПД» корпорації «Біосфера» /І.М.Пістунов // Економічний вісник НГУ. - 2019. - вип. 2(66). - С. 151-159
 76. Ihor Pistunov. Predicting the consequences of default/Монографія / Пістунов; М-во. освіти і науки України, Нац. техн. у-нт "Дніпровська політехніка". – Saarbrucken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. – 85 р.
 77. Пістунов І.М., Железнякова К.О. Оптимізація роздрібних цін// Інфраструктура ринку. №41. 2020. С.123-127. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/41-2020
 78. Пістунов І.М., Демура В.В. Прогнозування ймовірності завдання збитку співробітниками приватбанку// Інтелект ХХІ. №2. 2020. С.180-184.
 79. Pistunov Igor, Gzelezniakova Kristina. Optimisation of retail prises// Проблеми системного підходу в економіці. Вип. №2(76). 2020. С.69 -73
 80. Mykola Pistunov, Ihor Pistunov. Limiting the amount of trade credit /Монографія / М-во. освіти і науки України, Нац. техн. у-нт "Дніпровська політехніка". – Saarbrucken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. – 194 р.
 81. Пістунов І.М., Малахова М.Д. Визначення міри ризикованості клієнта// ВЧЕНІ ЗАПИСКИ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО Серія: Економіка і управління Том 31 (70). № 4, 2020 Частина 1. - Київ: Гельветика, 2020 - С.141-145.
 82. Пістунов І.М., Колотило М.Б. Визначення найбільш ефективного алгоритму формування інвестиційного портфеля на фондовових ринках США// ПРИАЗОВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК, №6(23), 2020. -Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020 - С.234-239. Електронна сторінка видання: http://pev.kpu.zp.ua
 83. Пістунов І.М., Лущан А.М. Підвищення ефективності управління вантажними роботами на базі алгоритмів нечіткої логіки. Економіка та суспільство. 2020. № 22. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/54 DOI: 10.32782/2524-0072/2020-22-8
 84. Ihor Pistunov,Ketrina Udovytska. Application of modern model of economical grows. To determine the state of the country on example Ukraine /Монографія / М-во. освіти і науки України, Нац. техн. у-нт "Дніпровська політехніка". – Saarbrucken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2021. – 114 р.
 85. Демиденко М.А. Пістунов І.М. Підвищення конкурентоспроможності продуктів та послуг страхової компанії з використанням методів економіко-математичного моделювання. Науковий погляд: економіка та управління. 2021. No 4 (74). С.98-105.
 86. Пістунов І.М. Використання корпоративної функції корисності для визначення прийнятної суми страхування бізнесу Економічний аналіз 2021. No 3, Том 31. С.83-89.
 87. Sergey Yekimov,Viktoriia Nianko, Ihor M Pistunov, Yurii Lopatynskyi, Shevchenko Valentyna. Improving the Quality of Transport Services of Urban Public Transport Transportation Research Procedia. № 61 (2022). Рр.78–82 (Scopus).
 88. Пістунов І.М., Горобець Є.Ю. Використання методики знайдення рівноважних цін в ресторані Наукові перспективи 2022. No 2,(20). С.312-322.
 89. Деміденко М.А,, Пістунов І.М. Оптимізація цінового регулювіання між виробниками продукції і постачальниками сировини з урахуванням інфляційних процесів Підприємництво та іновації 2022. вип. 24. С.83-85.
 90. Пістунов І.М., Деміденко М.А. Обгрунтування стартапу виробницва медичного кисню Економічний аналіз 2022. Том 32, № 3. С.86-93.
 91. Пістунов І.М., Літау Є.Е. Динамічна модель Леонтьєва, як засіб прогнозування розвитку економіки України Економіка. Фінанси. Право 2022, № 11. С.5-7.
 92. Пашкевич , М. , Пістунов , . І. , & Гуаньнань, Л. (2022). ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ СУБ’ЄКТИВНИХ ОЦІНОК СТЕЙКХОЛДЕРІВ НА ВИБІР ПРОЄКТУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Innovation and Sustainability , (4), 8–21. https://doi.org/10.31649/ins.2022.4.8.21
 93. Пашкевич М.С., Пістунов І.М., Гуаньнань Лі. Проблема вибору проєктів сталого розвитку підприємства з урахуванням інтересів стейкхолдерів та шляхи її вирішення Економічний вісник Дніпровської політехніки , №3(79), С. 171–181.
 94. Пістунов І.М., Кізілова К.С. Оптимальне коригування ставки податку на галузі для інвесторів у Данії. Економіка. Фінанси. Право. , 2023. № 5. С. 35-37.
 95. Пістунов І.М., Турчанінова І.Ю, Чуріканова О.Ю. Прогнозування розвитку економіки України за односекторною моделлю Солоу Економіка. Фінанси. Право. , 2023. № 8. С. 6-11.
 96. Пашкевич М.С., Пістунов І.М., Гуаньнань Лі. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ДЛЯ ВИБОРУ ПРОЄКТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ДУМКИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління” , Том. 7, №1, С. 153–163.
 97. Пістунов І.М., Горобець Є.Ю. Економічне обгрунтування вибору розробки розвіданого нафто-газового родовища Економіка. Фінанси. Право. , 2023. № 11. С. 92-96.
 98. Пістунов І. М., Приходченко О. Ю. Логістика зважувань: до питання точності визначення ваги транспортованого товару Економічний вісник Дніпровської політехніки , 2023 №4 (84), С. 96-103.
 99. Приходченко О.П., Пістунов І.М. Визначення впливу CRM-системи на фінансові показники підприємства за допомогою економетричних методів Економіка. Фінанси. Право. , 2024. № 2. С. 84-87.
 100. Пістунов І.М.,Приходченко О.П. Прогнозування обсягу реалізації товарів торгівельного підприємства International Science Journal of Management, Economics & Finance , 2024. Vol. 3 No. 3. С. 79-94.
 101. Пістунов І.М., Капінус І.Д. Економіко-математична модель ціни на житлову нерухомість у місті Дніпро Економіка. Фінанси. Право. , 2024. № 5. С. 26-30.
 102. Приходченко О.Ю.Пістунов І.М. Розробка економіко-інформаційної системи оптимізації потоків міського дорожнього руху Економіка. Фінанси. Право. , 2024. № 6. С. 130-134.

================================

Тези доповідей на конференціях з економічних наук

 1. Пістунов І.М., Пістунов М.І. Критерій вибору інвестиційного проекту в умовах ризику /Тези доповіді на всеукраїнську науково-практичну Інтер-нет-конференцію "Україна наукова-2002". - Том. 6. Економіка. -Д.:Наука і освіта, 2002. - С. 37-38.
 2. Пістунов І.М. Застосування ризиково-доходної моделі портфеля цінних паперів для оптимального рішення при виборі напрямів інвестицій/ Тези доповіді на наукового-практичній конференції «Математичне моделювання так системний аналіз соціально-економічних процесів» 30-31 жовтня 2003 р. - Т.2, частина 7. - Запоріжжя: ЗІДМУ. - С.31-32.
 3. Пістунов І.М. Загальна концепція використання ієрархічного кластерного аналізу для прогнозування економічних параметрів/ Тези доповіді VII міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта -2004» 10-25 лютого 2004 року. - т. 19. Економіка. - Д.: Наука і освіта, 2004. - С. 62-63.
 4. Пістунов І.М. Оптимальне управління видобутком солі на рудниках об'єднання „Артемсіль"/ Тези доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції „Інноваційний розвиток економіки регіону», 10-12 червня 2004 р., Дніпропетровськ. - Д.: НГУ, 2004. - 104-105.
 5. Пістунов І.М., Плінська О.В. Математична модель оптимізації міжбан¬ківських відносин ВАТ Агробанк/ Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції „Інноваційний розвиток економіки регіону" 21-23 вересня 2005 р., Дніпропетровськ. -Д.: НГУ, 2005. -С. 123-124.
 6. Пістунов І.М., Чухлєбова М.В. Побудова моделей передбанкрутного стану районних структур підприємств оптово-роздрібної торгівлі Дніпропетровського регіону / Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції „Інноваційний розвиток економіки регіону" 21-23 вересня 2005 р., Дніпропетровськ. - Д.: НГУ, 2005. - С. 125-126.
 7. Пістунов І.М., Громова О.В. Оптимальний запас продукції при обмежен¬ні площі складських приміщень/ Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції „Інноваційний розвиток економіки регіону" 21-23 червня 2006 р., Дніпропетровськ. - Д.: НГУ, 2006. - С. 222-224.
 8. Пістунов І.М. Кощеєв А.С. Застосування інформаційних технологій для визначення оптимального складу банківських послуг/ Тези доповіді Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми інформаційного та статистичного забезпечення управління економікою" Дніпропетровськ, 31 жовтня - 1 листопада 2005 р. - Д.: Пороги, 2005. - С. 157-158.
 9. Пістунов І.М. Розрахунок МРУ в умовах підприємства з високим рівнем ризику/Тези доповіді на II міжнародній науково-практичній конференції „Динаміка наукових досліджень - 2003» 20-27 жовтня 2003 р., Дніпропетровськ-Харків-Кривий Ріг. - т. 22, Економіка, інвестиційна діяльність. -Д.: Наука і освіта, 2003. — С.56.
 10. Пістунов І.М. Концепція технології комп'ютерного (машинного) перекладу/ Тези доповіді на Другу міжнародну конференцію перекладачів «Проблеми та напрямки дослідження» 8-9 червня 2006 р., Дніпропетровськ. - Д.: НГУ, 2006. - С. 189-190.
 11. Пістунов І.М. Зменшення часу зберігання товару на складі через розрахунок оптимального запасу продукції / Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції „Інноваційний розвиток економіки регіо¬ну" 24-26 травня 2007 р., Дніпропетровськ. -Д.: НГУ, 2007. - С. 162-163.
 12. Пістунов І.М. Асиметрична інформація як основа іноваційного підходу до маркетингового формування інноваційного потенціалу/ Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції „Інноваційний розвиток економіки регіону" 24-26 травня 2007 р., Дніпропетровськ. - Д.: НГУ, 2007.-С. 154-155.
 13. Пістунов І.М. Порядок коректного застосування методу експертних оцінок конкурентноздвтності продукції та надійності підприємства/ Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції „Інноваційний розвиток економіки регіону" 22-24 травня 2008 р., Дніпропетровськ. - Т.ІІ. - Д.: НГУ, 2008.-С. 158-160.
 14. Пістунов І.М. Межа застосування кореляційного аналізу при побудові регресійних залежностей фінансових параметрів/ Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції „Інноваційний розвиток економіки регіону" 22-24 травня 2008 р., Дніпропетровськ. - Т.ІІІ. - Д.: НГУ, 2008.-С. 78-80.
 15. Пістунов І.М., Чуріканова О.Ю. Аналіз впливу на інвестиційну діяльність та прибутковість шахт техніко-економічних характеристик вугілля // Динамика исследования. Материалы IV научно-практической конференции. – София 2008. –Т7. –С. 11-13.
 16. Пістунов І.М. Концепція оптимізації продажу товарів, які споживаються сезонно //Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Матеріали І міжнародної науково-методичної конференції. – 1-4 квітня 2009 року, Чернівці – Чернівці, ДрукАрт, 2009. – С. 315-316.
 17. Пистунов И.Н., Васильева Н.Ю. Оценка качества инновационного проекта в нечетких условиях //Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Матеріали І міжнародної науково-методичної конференції. – 1-4 квітня 2009 року, Чернівці – Чернівці, ДрукАрт, 2009. – С. 317-318.
 18. Пістунов І.М., Бєлкіна І.А. Моделі оптимального завантаження верстатів на виробництві/ Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України" 28-30 травня 2009 р., Дніпропетровськ. - Т.ІІІ. - Д.: НГУ, 2009.-С. 95-96.
 19. Пістунов І.М., Сосновський П.В. Модель оптимізації продажу гранітної продукції, що споживається сезонно/ Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України" 28-30 травня 2009 р., Дніпропетровськ. - Т.ІІІ. - Д.: НГУ, 2009.-С. 97-98.
 20. Пістунов І.М., Луговська О.Ю. Економіко-мпатематична прогнозуюча модель розрахунку оптимальних посівів зернових культур/ Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України" 28-30 травня 2009 р., Дніпропетровськ. - Т.ІІІ. - Д.: НГУ, 2009.-С. 161-162.
 21. Пістунов І.М. Васильєва Н.Ю. Використання нечітких множин при виборі інвестиційних проектів, які мають неприбутковий характер/ Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України" 28-30 травня 2009 р., Дніпропетровськ. - Т.ІІІ. - Д.: НГУ, 2009.-С. 163-164.
 22. Пістунов І.М., Бєлкіна І.А., Економіко-математична модель прогнозування попиту на безшовні труби українського виробництва/ Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України" 20-22 травня 2010 р., Дніпропетровськ. - Т.ІІІ. - Д.: НГУ, 2009.-С. 99-100.
 23. Пістунов І.М., Сагайдак О.А., Модель оптимізації номенклатури послуг та товарів системи автомобільного сервісу/ Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України" 20-22 травня 2010 р., Дніпропетровськ. - Т.ІІІ. - Д.: НГУ, 2009.-С. 99-100.
 24. Пістунов І.М., Гаренко А.А., Оптимальний план випуску продукції агропідприємства на підставі моделей прогнозування періодичних процесів в економіці/ Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України" 20-22 травня 2010 р., Дніпропетровськ. - Т.ІІІ. - Д.: НГУ, 2009.-С. 99-100.
 25. Пістунов І.М., Харченко М.О. Оптимізація мережі загальноосвітніх закладів м.Стаханова// Тези доповіді на міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України" 2-4 червня 2011 р., Дніпропетровськ. - Т.ІІ. - Д.: НГУ, 2010.-С. 117-119.
 26. Пістунов І.М., Коновалов Д.С. Підвищення точності прогнозування фі-нансових показників шахти Павлоградська// Тези доповіді на міжнародній нау-ково-практичній конференції „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України", 31 травня-2 червня 2012 р., м. Дніпропетровськ. – Т.2. – Д.: НГУ, 2012.– С. 67-68.
 27. Пістунов І.М., Ліщина А.,Ю. Математична модель скорочення терміну погашення кредиторської заборгованості ВАТ «ДАЗ» // Тези доповіді на міжна-родній науково-практичній конференції „Проблеми і перспективи інноваційно-го розвитку економіки України", 31 травня-2 червня 2012 р., м. Дніпропет-ровськ. – Т.2. – Д.: НГУ, 2012.– С. 69-70.
 28. Шульгат О.М, Пістунов І.М. Нові можливості у WEB-дизайн сайтів на СМС//Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції „E-COMMERS: Проблеми, розвито, перспективи", 5-6 червня 2012 р., м. Дніпропетровськ. - Д.: НГУ, 2012.– С. 76-81.
 29. Пістунов І.М. РОЗРАХУНОК ПОЧАТКУ КІБЕРАТАКИ// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Сучасні тенденції розвитку методології в статитистиці, обліку та аналізі економічних процесів», 26-27 квітня 2013 р. , м. Дніпропетровськ. - Т.3. - ДГУ, 2013. С. 50-52.
 30. Пістунов І.М. РОЗРАХУНОК ПОЧАТКУ КІБЕРАТАКИ// Матеріали ІІІ міжнародної науково-методичної конференції "Маитематичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», 14-17 травня 2013 р. , м. Чернівці. - ДрукАрт, Чернівці, 2013. С. 221-223.
 31. Пістунов І.М. Кластеризація об'єктів повним перебором / І.М. Пістунов. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми моделювання структури і процесів економічних систем", 17-18 квітня 2014 р., м. Черкаси. - Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2014. - С. 153-155.
 32. Пістунов І.М. Влияние безработицы на изменение дохода государственного бюджета/ І.М. Пістунов, Е.В.Сусол // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми моделювання структури і процесів економічних систем", 17-18 квітня 2014 р., м. Черкаси. - Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2014. - С. 155-157.
 33. Пістунов І.М. Формальні ознаки сталого розвитку підприємства/ І.М. Пістунов// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Економіка та управління підприємтсівами, регіонами та країнами", 27-28 листопада 2014 р., м. Чернігів. - Дніпропкетровськ: НГУ, 2014. - С. 93-95.
 34. Pistunov I.M.Optimizing advertising costs of banking services // Materials of the XII International scientific and practical conference,«Areas of scientific thought- 2016/2017», December 30, 2016 - January 7, 2017, Sheffield. - SCIENCE AND EDUCATION LTD, 2016. - P. 1-6. on Economic science. LTD -112 р.
  Сертіфікат учасника
 35. Pistunov I.M. RESEARCH AND DEVELOPMENT OF METHODS TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION CLOSED JOINT STOCK COMPANY "ERLAN"// Materiały XIII MiĚdzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki- 2017»,Tom 3 : Filozofia . Zarządzanie . Ekonomiczne nauki . Przemyśl: Nauka i studia -104 str. - PP. 3-5.
  Сертіфікат учасника
 36. Pistunov I.M. ORDER QUANTITY OPTIMIZATION/ Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji ,«Nauka i inowacja - 2017» , Volume 3 Przemysl: Nauka i studia - 72 s. - PP. 48-50.
  Сертіфікат учасника
 37. Pistunov I.M. Model of investment portfolio optimization// Materials of the XI International Scientific and Practical Conference  "Scientific Horizonta - 2017", Sheffild, Science and Educatuon - 2017, Vol 4 -120p. - PP. 30-33.
  Сертіфікат учасника
 38. Pistunov I. M. METHOD OF OPTIMIZATION OF THE STRUCTURE OF THE STATE BY THE BANK BY THE WAY SOCIOLOGICAL EXAMINATION// Реалізація політики модернізації економіки в умовах державно-приватного партнерства: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 3 листопада 2017 р.). – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – 164 с. - С. 131-133.
  Сертіфікат учасника
 39. Pistunov I. M. OPTIMIZATION OF INSURANCE CONTRIBUTIONS IN RISK INSURANCE/International scientific conference « ANTI-CRISIS MANAGEMENT: STATE, REGION, ENTERPRISE» (Le Mans, France, November 17th, 2017). - Purt III – Le Mans : Bultia Publishing, 2017. – 176 с. - С. 118-120.
  Сертіфікат учасника
 40. Пістунов І. М. ЗВЕДЕННЯ ЗАДАЧІ АВТОМАТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ДО ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧ/ І.М.Пістунов//Збірник матеріалів Національної науково-методичної конференції "ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА" Київ, 4-5 жовтня 2018 . - Київ : КНЕУ, 2018. – 408 с. - С. 297-299.
  Сертіфікат учасника
 41. Колотило М. Б., Пістунов І. М. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ КІЛЬКІСНИХ МЕТОДІВ/М.Б.Колотило, І.М.Пістунов//Збірник матеріалів Національної науково-методичної конференції "ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА" Київ, 4-5 жовтня 2018 . - Київ : КНЕУ, 2018. – 408 с. - С. 195-198.
 42. Малахова М. Д.РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ПРИСКОРЕННЯ ОБЧИСЛЕННЯ КОШТОРИСУ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МТК УКРАЇНА ІНЖИНІРИНГ»/М. Д.Малахова, І.М.Пістунов//Збірник матеріалів Національної науково-методичної конференції "ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА" Київ, 4-5 жовтня 2018 . - Київ : КНЕУ, 2018. – 408 с. - С. 255-258.
 43. Пістунов І.М. ПРОГНОЗУВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ НА КОРОТКОЧАСНУ ПЕРСПЕКТИВУ/ К. О.Удовицька, І.М.Пістунов//Збірник матеріалів Національної науково-методичної конференції "ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА" Київ, 4-5 жовтня 2018 . - Київ : КНЕУ, 2018. – 408 с. - С. 299-302.
 44. PISTUNOV Ihor M. FORECASTING OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES OF FLOODING OF COAL MINES/ Ihor M.PISTUNOV, Oxana ANTONIUK //PHYSICAL & CHEMICAL GEOTECHNOLOGIES – 2018 MATERIALS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC & PRACTICAL CONFERENCE October 10 – 11, 2018, Dnipro . - Дніпро : НТУ ДП, 2018. – 153 с. - С. 42-43.
 45. PISTUNOV Ihor M. OPTIMIZATION OF INVESTMENT FOR COAL MINES BASED ON NEURAL NETWORK MODEL / Ihor M.PISTUNOV, Olena CHURIKANOVA//PHYSICAL & CHEMICAL GEOTECHNOLOGIES – 2018 MATERIALS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC & PRACTICAL CONFERENCE October 10 – 11, 2018, Dnipro . - Дніпро : НТУ ДП, 2018. – 153 с. - С. 94-95.
 46. Pistunov I.M. The optimal plan for the purchase of spare parts for production lines// Materials Materials of the XV International scientific and practical Conference Science and сivilization - 2019 , 30 January - 07 February, 2019 Economic science: Sheffield. Science and education LTD -112 p. - PP. 24-27.
  Сертіфікат учасника
 47. Shevelok AV, Pistunov I. M. WORLD DISPIPATION OF WORKING FORCE // МАТЕРИАЛИXV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: НАЙНОВИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАУКА -2019, , 15 -22 юни 2019 г.- Volume 4, Икономики - София«Бял ГРАД-БГ ОДД, 2019 - 116 с. - С. 17- 19.
  Сертіфікат учасника
 48. Pistunov I.M., Gorobets E.V. Organization "green" power station// Materials Materials of the XV International scientific and practical Conference Science and сivilization - 2019 , 30 Jaly - 07 August, 2019 Economic science: Sheffield. Science and education LTD -112 p. - PP. 64-67.
  Сертіфікат учасника
 49. Pistunov I.M. Haw to determining when a cyber-attack begins and size insurance/ ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА. Матеріали ІІ Національної науково-методичної конференції, м. Київ, 17—18 жовтня 2019 р. – К.: КНЕУ. – С. 422-426.
 50. Pistunov I.M. Determination of the rate of sale of bank assets by incomplete information /ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА. Матеріали ІІ Національної науково-методичної конференції, м. Київ, 17—18 жовтня 2019 р. – К.: КНЕУ. – С. 142-144.
 51. Пістунов І.М. Визначення стаціонарної точки беззбитковості для багатопродуктового виробництва /ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА. Матеріали ІІ Національної науково-методичної конференції, м. Київ, 17—18 жовтня 2019 р. – К.: КНЕУ. – С. 588-591.
 52. Пістунов І.М. Проведення модульного контролю в умовах електронної освіти 393/ ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА. Матеріали ІІ Національної науково-методичної конференції, м. Київ, 17—18 жовтня 2019 р. – К.: КНЕУ. – С. 390-393.
 53. Пістунов І.М., Авраменко С.В. Оптимальний вибір рекламних заходів / ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА. Матеріали ІІ Національної науково-методичної конференції, м. Київ, 17—18 жовтня 2019 р. – К.: КНЕУ. – С. 592-595.
 54. Pistunov I.M. Integrated model of invesтment portfolio optimisation /ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА. Матеріали ІІ Національної науково-методичної конференції, м. Київ, 17—18 жовтня 2019 р. – К.: КНЕУ. – С. 126-129.
 55. Пістунов І.М. Оптимальний вибір генеруючих пристроїв зеленої енергетики для приватної оселі за економічними критеріями /Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers «Logos» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), July 24, 2020. Oxford, United Kingdom: Oxford Sciences Ltd. & European Scientific Platform – С. 67
  Сертіфікат учасника
 56. Pistunov I.M. Involve of the economic state of the country with the level of migration /INTERNATIONAL CONFERENCE “SHAPING THE FUTURE:POLITICS & ECONOMICS” , м. Дніпро, 29 лютого 2020 р. – Дніпро : НТУ "ДП". – С. 82-91.
 57. Igor Pistunov, Katerina Cherevko. APPLICATION OF FORECASTING METHODS TO DETERMINE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MAIN INDUSTRIES AND AGRICULTURAL SECTOR OF DNIPROPETROVSK REGION /SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURYProceedings of the 6thInternational Scientific and Practical ConferenceOTTAWA, CANADA26-28.08.2020 – С. 16-24
  Сертіфікат учасника
 58. Igor Pistunov. OPTIMAL CHOICE OF ENTREPRENEURIAL MEASURES /Abstracts of XXXII International Scientific and Practical Conference, Boston, USA June 29 – July 02, 2021 – С. 69-73
  Сертіфікат учасника
 59. Igor Pistunov. OPTIMIZATION OF THE NUMBER OF CALL CENTER OPERATORS /Proseeding of 11-th Internatonal Scientific Conferention: IMPLAMANTATION OF MODERN SOCIETY, Manchester, Greate Britain, 18-19 Oktober,2021 – С. 1-6
  Сертіфікат учасника
 60. Igor Pistunov. SIMULATION MODELING OF ELECTRONIC EQUIPMENT SALES /The 3rd International scientific and practical conference “Science, innovations and education: problems and prospects” (October 13-15, 2021) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2021. 503 p. – PP. 407-413
 61. Пістунов І.М., Турчанінова І.Ю. Визначення можливого збитку, якого можуть завідати клієнти або співробітники /Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан,ефективність та перспективи: матеріали VIІІМіжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 23-24 вересня 2022 р.). – Одеса, 2022. 596 с. С. 487-490
 62. Пістунов І.М., Григорян В.Є. Методика знайдення оптимального запасу запасних частин через теорію надійності /Innovations and prospects of world science: Proceedings of XV International Scientific and Practical Conference Vancouver, Canada 12-14 October 2022. 454 с . С. 399-407.
 63. Pistunov I. M., Nikolaenko A. O. THE EMERGENCE OF DEFLATIONARY CRYPTOCURRENCIES: A NEW ERA OF DIGITAL ASSETS/ The 7th International scientific and practical conference “Scientific progress: innovations, achievements and prospects” (April 3-5, 2023) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2023. 566 p. C. 479-486
 64. Pistunov I. M., Choice of a machine-building enterprise client with limited production capacities/ PROBLEMS OF CREATING SCIENTIFIC IDEAS ABOUT WORLD DEVELOPMENT Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference Ottawa, Canada, October 03 – 06, 2023 C. 34-40
 65. Pistunov I. M., Calculation of the amount of damage that bank employees may cause/ GLOBAL SCIENCE:PROSPECTS AND INNOVATIONS. Proceedings of II International Scientific and Practical Conference Liverpool, United Kingdom 5-7 October 2023, 2023 P. 458-462
 66. Pistunov I. M., Calculation of possible damages that may be asked by the client who refused contract extension/ MODERN RESEARCH IN SCIENCE AND EDUCATION. Proceedings of II International Scientific and Practical Conference Chicago, USA, 12-14 October 2023 P. 425-431
 67. Пістунов І.М. Наскільки вигідне газобалонне обладнання / Proceedings of the X International Scientific and Practical Conference «Problems and prospects of modern science and education», Stockholm, Sweden. 381 p. (March 12 – 15, 2024) Р. 74-75
  Сертифікат учасника
 68. Пістунов І.М. Економіко-математична модель оптимізації дорожнього руху / Proceedings of the The 26th International scientific and practical conference “World problems and ways of solving modern problems” (July 02 – 05, 2024) Oslo, Norway. International Science Group. 2024. 269 p. Р. 59-62
  Сертифікат учасника